Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français
Regulamin strony

 

 

REGULAMIN REJESTRACJI I KORZYSTANIA

Z PORTALU INTERNETOWEGO MIASTO PRACY - CENTRALNE BIURO KARIER

 

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Portal – portal Miasto Pracy - Centralne Biuro Karier należący do Usługodawcy oraz przez niego zarządzany
  i administrowany.
 3. Usługodawca – KALASOFT Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Władysława Nehringa 3, 60 – 247 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000372992, będąca płatnikiem VAT
  o numerze identyfikacyjnym NIP 779-238-57-74.
 4. Użytkownik – osoba korzystający z Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Pracodawca – podmiot korzystający z Portalu, na podstawie odrębnej umowy, celem wyszukiwania
  i pozyskiwania pracowników.
 6. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Portalu. Wypełnienie formularza jest niezbędnym warunkiem korzystania z Portalu.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Portalu, a także warunki, na jakich Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z Portalu.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin podczas rejestracji w Portalu, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 3. Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Portalu zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu rejestracji.

 

§ 2

Warunki techniczne korzystania z Portalu

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Portalem, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML
   z włączoną opcją akceptowania plików cookies.

 

§ 3

Rejestracja

 

 1. Rozpoczęcie korzystania z Portalu następuje z chwilą:
  1. zaakceptowania Regulaminu,
  2. pozytywnego zakończenia procesu rejestracji.
 2. Użytkownik wysyłając Formularz rejestracyjny po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że: 
 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 
 2. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 
 1. Rejestracja do Portalu możliwa jest poprzez Wirtualny Dziekanat (eHMS). Po zalogowaniu do Wirtualnego dziekanatu przy użyciu NIU (Numer Identyfikacyjny Użytkownika systemu eHMS/dsys) i hasła należy wejść
  w zakładkę Miasto Pracy – Centralne Biuro Karier, a następnie użyć przycisku ‘Przejdź do Biura Karier’. Aplikant zostaje przekierowany do portalu, gdzie aby rozpocząć proces rejestracji musi zaakceptować niniejszy regulamin. Formularz rejestracyjny aplikanta zostanie uzupełniony danymi udostępnionymi
  w Wirtualnym Dziekanacie, które aplikant może edytować bądź usunąć. Dane zostaną użyte w profilu aplikanta tylko wtedy, gdy dokona ich zapisu. Dodatkowo, użytkownik, który zarejestruje się przez eHMS zostaje automatycznie zweryfikowany, czyli zgodność jego danych jest potwierdzona przez uczelnię.
 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkownika w Portalu oraz zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich wpisów obraźliwych lub naruszających powszechnie obowiązujące standardy moralne oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 4

Funkcjonowanie Portalu

 

 1. Funkcjonowanie portalu Miasto Pracy - Centralne Biuro Karier ma na celu umożliwienie poszukiwania przez Użytkowników praktyk, stażu i pracy poprzez zamieszczenie swoich danych osobowych wraz z dokumentami aplikacyjnymi w Portalu oraz udostępnienie zgromadzonych w bazie Portalu danych podmiotom trzecim – pracodawcom oraz agencjom rekrutacyjnym.
 2. Użytkownik korzystając z CBK będzie mógł:
  1. stworzyć CV w formie formularza elektronicznego,
  2. edytować swoje dane do CV np. informacje o wykształceniu, o poprzednich miejscach pracy,
   o odbytych szkoleniach i praktykach, o innych umiejętnościach,
  3. wydrukować CV stworzone na podstawie danych zawartych w formularzu zgodnie z systemem Europass,
  4. wyszukiwać i przeglądać oferty praktyk, staży i pracy,
  5. aplikować na wybrane oferty – o tym fakcie pracodawca zostanie powiadomiony e-mailem. Aby móc odpowiedzieć na ofertę niezbędne jest zalogowanie na swoje konto,
  6. przeglądać stan złożonych ofert,
  7. zgłaszać dostrzeżone nadużycia w portalu,
  8. administrować swoim profilem np. zmiana hasła, ustawienia prywatności.
 3. Dane Użytkownika ujawnione w Formularzu rejestracyjnym, wraz z załączonymi dokumentami aplikacyjnymi, wprowadzane są do bazy Użytkowników w Portalu.
 4. Baza Użytkowników w Portalu wykorzystywana jest przez uprawnionych Pracodawców w celu wyszukiwania
  i pozyskiwania pracowników.
 5. W ciągu 7 (siedmiu) dni od obustronnej, Użytkownika i Pracodawcy, akceptacji oferty zatrudnienia, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania pisemnej informacji (faks, poczta elektroniczna, list)
  o powyższym fakcie. Dla potrzeb niniejszej Umowy zatrudnienie rozumiane jest jako zawarcie umowy
  o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, umowy agencyjnej, jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej, w tym umowy przedwstępnej, powołanie w skład organów zarządzających lub kontrolnych osób prawnych, lub podpisanie jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego akceptację oferty zatrudnienia.

 

§ 5

Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego wyłączenia dostępu do Portalu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane
   z modyfikacją Portalu,
  2.  wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych
   z funkcjonowaniem Portalu,
  3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
  4. Usunięcia z Portalu danych Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub
   w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika,
 2. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Portalu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3.  Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Portalu i wtórne jej wykorzystywane
  w całości lub w istotnej części.

§ 6

Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych wprowadzonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze wyłączenia dostępu do tych danych. 
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika
   z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria, sprzętu, oprogramowania, itd., lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości funkcjonowania Portalu, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  4. podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,
  5. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.

 

§ 7

Polityka prywatności

 

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do korzystania z Portalu oraz wyłącznie
  w celu prawidłowego jego funkcjonowania, wykorzystując w tym celu dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym Użytkownikowi formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
  • nazwisko i imiona,
  • numer ewidencyjny PESEL i NIP,
  • numer rachunku bankowego,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • miejsce pracy,
  • data urodzenia,
  • znajomość języków obcych,
  • doświadczenie zawodowe,
  • poszukiwana praca,
  • historia zatrudnienia.
 2. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne korzystania z Portalu wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu
  i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
 3. Ponadto Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki korzysta on z Portalu oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Portalu. Po zaprzestaniu korzystania z Portalu dane te podlegają anonimizacji i są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia  usług.
 4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Portalu (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3.  informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Portalu,
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Portalu.
 5. Podczas korzystania z Portalu są używane pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).
 6. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies dla potrzeb technicznych Portalu  -  w celu dostarczenia indywidualnej treści dla Użytkownika, obsługi sesji serwera WWW oraz zapewnienia jednorazowego wyświetlania na stronie komunikatu informującego o używaniu przez stronę plików cookies. Pliki cookies nie są nigdy łączone z żadnymi innymi danymi, w szczególności z danymi osobowymi.
 7. Pliki cookies mogą być używane przez podmiot opracowujący statystyki korzystania z Portalu Miasto-Pracy.pl - na zasadach zgodnych z opublikowaną przez ten podmiot polityką bezpieczeństwa http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/ - do tego, by tworzyć anonimowe statystyki serwisu. Dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać Portal tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, jednak użytkownicy mogą samodzielnie nimi zarządzać, w tym całkowicie zablokować te pliki.
  Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek.
 8. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W przypadku udostępnienia danych osobowych Pracodawcom, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się Pracodawca, odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.
 9. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 10. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 11. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych,
  a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. 
 12. Usługodawca ma prawo przetwarzania danych Użytkownika bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Portalu i niezbędnym do tego zakresie, Użytkownikowi  przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych
  w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 14. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do funkcjonowania Portalu, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. 
 15. Dane osobowe Użytkownika przekazywane przez Usługodawcę innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Usługodawcy (podmiotom powiązanym kapitałowo) prowadzącym serwisy internetowe.

 

§ 8

Zakończenie korzystania z Portalu

 

 1.  Zakończenie korzystania z Portalu następuje:
  1. w wyniku wyrejestrowania z Portalu.
 2. Usługodawca ma prawo wyłączyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Portalu w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Użytkownika Portalu niezgodnie ze jego przeznaczeniem.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2011 r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Portalu.
 3. Usługodawca zawiadomi Użytkownika drogą elektroniczną o zmianie Regulaminu.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
zapamiętaj mnie (?)
Nie pamiętasz hasła?
staże i praktyki
JOBalert
Najnowsze oferty prosto na Twoją skrzynkę email. Otrzymuj za darmo.
Uczelnie więcej uczelni »
img

Regulamin | O nas | Kontakt | Miasto Pracy - JAKOŚĆ ROKU 2011 | Kalasoft

© Biuro Karier / 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nasz kanał facebook
Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français